دریافت 7 لوح تقدیر توسط دفتر حفاظتی کیمیا

هفت دوره حضور موفق دفتر حفاظتی کیمیا در نمایشگاه های بین المللی